I – ALMINDELIGE BESTEMMELSER:

Enhver ordre indebærer uden videre accept af disse almindelige salgsbetingelser og i givet fald de særlige betingelser, der stilles på tidspunktet for ordren.

Tilbuddene er gældende inden for acceptfristen, som, medmindre andet er angivet, er femten dage fra datoen for afgivelsen af tilbuddet. Oplysningerne i kataloger, meddelelser og prislister gives kun til orientering, og EXCLUSIVE NETWORKS kan til enhver tid ændre dem uden varsel.

Ingen tilføjelse, udeladelse eller ændring af nogen bestemmelse i disse betingelser vil være bindende for EXCLUSIVE NETWORKS, medmindre der foreligger skriftlig accept fra EXCLUSIVE NETWORKS’ side.

II – ORDRER:

Ingen bestemmelse eller særlig købsbetingelse, der er anført på kundens ordreseddel, og som ville være i strid med nærværende betingelser, vil være gældende, medmindre der foreligger udtrykkelig og skriftlig accept fra EXCLUSIVE NETWORKS. En ordre er kun gyldig efter EXCLUSIVE NETWORKS’ anerkendelse af modtagelsen. EXCLUSIVE NETWORKS har mulighed for at meddele afslag på ordren inden for tre dage efter modtagelsen. Eventuelle ændringer vedrørende ordren, der meddeles af EXCLUSIVE NETWORKS, anses for accepteret af kunden, medmindre skriftlig indsigelse rejses over for EXCLUSIVE NETWORKS inden for en frist på tre dage fra meddelelsen. I tilfælde af ændringer vil ordren først blive betragtet som endelig ved modtagelse af kundens samtykke eller udløbet af den nævnte frist på tre dage. I tilfælde af en ændring af en hvilken som helst art (betegnelse, mængde etc.) af en ordre, der allerede er modtaget og bekræftet af EXCLUSIVE NETWORKS, kan de tidligere indrømmede betingelser ikke overføres uden EXCLUSIVE NETWORKS’ samtykke.

En accepteret ordre kan imidlertid annulleres af EXCLUSIVE NETWORKS i tilfælde af, at kunden ikke overholder sine forpligtelser ifølge pkt. XIV.

III – BESTILTE VARER OG YDELSER:

EXCLUSIVE NETWORKS’ tilbud og faktura angiver de bestilte varer og tjenester, som kan være hardware, software og de tjenester, der ledsager dem.

Salg af hardware:

EXCLUSIVE NETWORKS sælger hardware fra forskellige leverandører, for hvilke virksomheden er autoriseret forhandler. Specifikationerne og dokumentationen vedrørende hardwaren er leverandørens ansvar og videreformidles af EXCLUSIVE NETWORKS, som de foreligger.

Levering af software:

EXCLUSIVE NETWORKS indrømmer kunden en brugsret til hvert stykke software, der er bestilt eller er integreret i en solgt hardware. De betingelser, på hvilke denne brugsret er ydet, og de forpligtelser, som kunden påtager sig over for leverandøren af den ??pågældende software, kan være nærmere beskrevet i en licens udstedt af sidstnævnte og vedføjet fakturaen og nærværende almindelige betingelser. Kunden påtager sig at videreføre vilkårene i denne licens til sin slutkunde.

I mangel af licens og særlige betingelser er brugsretten til den software, der er bestilt eller integreret i hardware solgt af EXCLUSIVE NETWORKS, begrænset til den operationelle implementering af én enkelt kopi af softwaren, idet enhver ret til reproduktion, ændring eller fejlretning er udelukket. EXCLUSIVE NETWORKS er i intet tilfælde ansvarlig for problemer, der kan påvirke softwaren eller den midlertidige (navnlig med henblik på rettelse, opdatering eller andet) eller permanente afbrydelse, der gennemføres af udgiveren af softwaren.

Tilknyttede tjenesteydelser:

Når der til en solgt hardware eller en leveret software fra leverandørens side er knyttet vedligeholdelses- eller opdateringsydelser, indebærer bestillingen heraf hos EXCLUSIVE NETWORKS bestilling af den pågældende ydelse, hvis økonomiske vilkår er beskrevet i tilbuddet og fakturaen.

EXCLUSIVE NETWORKS kan også selv eller via leverandøren eller en tredjepartsleverandør levere supplerende tjenesteydelser, f.eks. installation, der er genstand for en særskilt bestilling, og for hvilke betingelserne er fastsat i tilbuddet og fakturaen.

Immaterielle rettighederErhvervelse af hardware eller levering af et stykke software bestilt hos EXCLUSIVE NETWORKS giver ikke kunden nogen ejendomsret til immaterielle rettigheder og forpligter kunden til at respektere eventuelle ejendomsrettigheder til immaterielle rettigheder tilhørende leverandøren af ?den pågældende hardware eller software. Til gengæld er kunden sikret mod indsigelse fra tredjepart om misligholdelse i form af vanhjemmel vedrørende ejendomsret til immaterielle rettigheder til det leverede og deraf følgende begrænsning af eller forbud mod brug af den hardware eller software, der er leveret. Omvendt kan EXCLUSIVE NETWORKS ikke påtage sig noget som helst ansvar for udførelsen, udviklingen eller vedligeholdelsen af software, der ikke blev leveret af EXCLUSIVE NETWORKS.

IV – PRISER:

Varer og hardware vil blive faktureret til EXCLUSIVE NETWORKS’ listepris pr. leveringsdatoen. Listepriserne omfatter ikke skatter og afgifter, og skatter og afgifter, leverings-, forsendelses-, emballage- og eventuelle forsikringsomkostninger faktureres særskilt med den sats, der gælder på salgs- eller leveringsdatoen. Ordrer på særlige ydelser og produkter, der ikke er opført på EXCLUSIVE NETWORKS’ liste, vil blive faktureret til den pris, der er angivet i tilbuddet.

V – FAKTURERING:

Accepten af nærværende almindelige salgsbetingelser gælder som kundens accept af i givet fald at modtage elektroniske fakturaer i stedet for papirfakturaer fra EXCLUSIVE NETWORKS.

VI – LEVERINGSFRISTER:

De leveringsfrister, der oplyses over for kunden, er vejledende, idet EXCLUSIVE NETWORKS er afhængig af sine egne leverandører.

EXCLUSIVE NETWORKS har ret til at udsætte eller annullere levering i tilfælde af alvorlige forhold, herunder i følgende tilfælde:

  • i tilfælde af, at de aftalte betalingsbetingelser ikke er blevet overholdt af kunden
  • i tilfælde af, at tekniske, økonomiske og forretningsmæssige oplysninger samt specifikationer, der er nødvendige for ekspeditionen, og som kunden skal give, ikke er modtaget rettidigt af EXCLUSIVE NETWORKS
  • i tilfælde af force majeure eller begivenheder som sociale konflikter, epidemier, krig, beslaglæggelse, brand, oversvømmelse, uheld med udstyr, væsentligt udfald af dele under fremstilling, afbrydelse eller forsinkelse af transporten eller enhver årsag, der fører til hel eller delvis arbejdsstandsning hos EXCLUSIVE NETWORKS eller virksomhedens leverandører. Som force majeure anses blandt andet et eksportforbud udstedt af regeringen i hardwarens oprindelsesland.

Under alle omstændigheder forlænges leveringsfristen, der er oplyst over for kunden, med forsinkelser forårsaget af tilvejebringelsen af ??administrative tilladelser og gennemførelsen af enhver formalitet.

VII – TRANSPORT OG LEVERING:

For leverancer i Danmark af hardware-produkter bemyndiger kunden EXCLUSIVE NETWORKS til at organisere transporten af ??produkterne til leveringsadressen ifølge de oplysninger, kunden har givet.

For leverancer i Danmark anvendes Incoterms DAP som leveringsstandard. Incoterms CIP (Incoterms 2010) finder anvendelse, hvis leveringsstedet er placeret uden for Danmark.

Medmindre en særlig betingelse for købet er anført på kundens købsordre, anses varerne leveret til kunden på dennes hjemsted. EXCLUSIVE NETWORKS betaler porto og emballage for forsendelsen. EXCLUSIVE NETWORKS sørger for forsikring indtil leveringen til kunden; disse omkostninger bliver faktureret med et fast beløb.

Der kan ikke rejses krav mod EXCLUSIVE NETWORKS, speditøren eller transportøren for tab, skade eller beskadigelse af varerne, medmindre en rapport med uigendrivelig bevisværdi sendes til transportøren eller speditøren inden for højst to dage, og der formelt gives EXCLUSIVE NETWORKS underretning inden for samme frist.

Kunden skal i rette tid sørge for tilgængelighed og indretning af lokaler til at modtage tungt og uhåndterligt udstyr; EXCLUSIVE NETWORKS skal under ingen omstændigheder bære omkostningerne i forbindelse hermed.

VIII – RETURNERING AF VARER:

Ingen vare kan returneres uden forudgående skriftlig godkendelse fra EXCLUSIVE NETWORKS.

Returnering kan kun ske af hardware, som ikke er blevet modificeret eller ændret, og skal ske i den originale emballage. Omkostninger ved transport og tilbageføring på lager betales af kunden.

Kunden skal returnere hardwaren inden for en periode på otte dage efter at have modtaget tilladelse fra EXCLUSIVE NETWORKS.

IX – RISIKOENS OVERGANG OG EJENDOMSFORBEHOLD:

De varer, der er anført på følgesedlen og fakturaen, forbliver EXCLUSIVE NETWORKS’ ejendom, indtil kunden har betalt den fulde købesum for varerne. Risikoen for tab, tyveri eller ødelæggelse påhviler dog alligevel kunden fra modtagelsen af ??varerne og indtil fuld betaling af købesummen for levering DAP.

I tilfælde af videresalg af varerne før fuld betaling til EXCLUSIVE NETWORKS, forbeholder virksomheden sig ret til fra køberens køber at kræve betaling af salgsprisen for et beløb op til videresalgsprisen.

I tilfælde af annullering af ordren af ??varer på grund af force majeure eller på grund af kundens forhold forbliver de betalinger, der allerede er modtaget af EXCLUSIVE NETWORKS, EXCLUSIVE NETWORKS’ejendom.

X – BETALINGSBETINGELSER:

For enhver kunde, der ikke har en kreditkonto hos EXCLUSIVE NETWORKS, skal betaling ske kontant ved afgivelsen af ordren.

Enhver anmodning om åbning af en kreditkonto skal være ledsaget af de sædvanlige bank- og forretningsmæssige referencer og dokumenter, der muliggør solvensanalyse.

Medmindre andet er aftalt, skal betalinger ske inden 30 dage. Betaling skal ske ved bankoverførsel. Betaling kan ikke ske med kontante penge.

XI – MANGLENDE BETALING:

I henhold til lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven), indebærer enhver forsinkelse med betalingen automatisk og uden forudgående varsel, at kunden tilpligtes til at betale morarenter med en sats svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8 procentpoint.

I mangel af betaling af ??en enkelt betaling ved dennes forfald, forfalder alle beløb, som kunden skylder til EXCLUSIVE NETWORKS, straks til betaling. Leverancer og igangværende ordrer kan suspenderes. Salget bliver ikke endeligt og medfører ikke ejendomsrettens overgang, før der er sket en samlet og fuldstændig betaling af fakturaerne.

XII – GARANTI:

Garantiperioden for hardwaren er specificeret i det medfølgende materiale om hardwaren fra producenten.

Garantien dækker kun dele, som EXCLUSIVE NETWORKS skønner mangelfulde, forudsat at manglerne ikke skyldes forkert brug eller håndtering fra kundens side.

Garantien vil straks ophøre, hvis en reparation foretages af en reparatør, der ikke er autoriseret af EXCLUSIVE NETWORKS, og dette uanset grunden hertil.

I henhold til denne garanti er den eneste forpligtelse, der påhviler EXCLUSIVE NETWORKS, at foranstalte reparation eller udskiftning af produktet eller de dele, der anerkendes at være defekte af producenten , og som er returneret til den adresse, der er angivet af EXCLUSIVE NETWORKS.

Alle returneringer af produkter under påberåbelse af garantien skal forinden accepteres af EXCLUSIVE NETWORKS. Med henblik herpå skal kunden telefonisk kontakte EXCLUSIVE NETWORKS’ supporttjeneste.

Hvis produktet anerkendes som mangelfuldt, sender EXCLUSIVE NETWORKS kunden et returnummer for produktet. Ethvert produkt, der anerkendes at være mangelfuldt, skal returneres i den originale emballage ledsaget af returnummeret.

Ethvert produkt eller enhver udskiftet del i medfør af garantien tilhører ene og alene EXCLUSIVE NETWORKS.

Reparationer i henhold til garantien forlænger ikke garantien.

Denne garanti udelukker alle andre garantier.

XIII – ANSVAR:

Kunden anerkender at være erhvervsdrivende inden for branchen og erklærer som sådan at have erhvervet den hardware eller software, der er genstand for aftalen mellem parterne, med kendskab hertil og erklærer sig fuldt informeret om den brug og det formål, hvortil hardwaren eller softwaren er beregnet.

EXCLUSIVE NETWORKS kan ikke holdes ansvarlig for inkompatibilitet af hardwaren eller softwaren sammen med anden hardware eller software, som de er beregnet til at fungere sammen med. Navnlig kan EXCLUSIVE NETWORKS ikke holdes ansvarlig for den direkte eller indirekte, midlertidige eller permanente virkning, som installationen af hardware måtte have på et allerede installeret system.

EXCLUSIVE NETWORKS er alene ansvarlig for direkte skader forårsaget af en fejl i den hardware, software eller de tjenesteydelser, som er leveret af EXCLUSIVE NETWORKS, med den dobbelte begrænsning, der udgøres af det tab, som kunden faktisk har lidt på grund af fejlen, og prisen på den solgte hardware, software eller de leverede tjenesteydelser.

Alle indirekte skader, tab af forretning og tab af fortjeneste, herunder tab af data og driftstab, er udtrykkeligt undtaget fra EXCLUSIVE NETWORKS’ ansvar, hvilket tilsvarende gælder alle tilfælde af force majeure.

Såfremt det måtte være nødvendigt at foretage en opdatering eller en korrigerende installation, informeres kunden om, at EXCLUSIVE NETWORKS ikke kan være behjælpelig før modtagelsen af ??sådanne opdateringer og korrektioner fra producenten og ikke kan holdes ansvarlig for forsinkelser.

XIV – KUNDENS EKSPORT AF HARDWARE:

Den af EXCLUSIVE NETWORKS leverede hardware og software kan være genstand for restriktioner for eksport især med hensyn til teknologi med dobbelt anvendelse (civil/militær) på grund af europæiske og amerikanske regler blandt andre. I EU kan overførsel af disse varer og denne teknologi være en fravigelse af princippet om fri bevægelighed.

Disse forpligtelser kan tage form af eksportlicenser, der skal indhentes fra Erhvervsstyrelsen (Danmark) og/eller BIS (USA), og arkivering af dokumenter vedrørende de pågældende eksporttransaktioner.

Kunden anerkender og accepterer, at de produkter, der er erhvervet hos EXCLUSIVE NETWORKS,er omfattet af love og regler vedrørende eksportkontrol, der er gældende i Danmark, i Den Europæiske Union og i USA.

Kunden forpligter sig til ikke, hverken direkte eller indirekte, at eksportere, reeksportere eller overføre varer, der er erhvervet hos EXCLUSIVE NETWORKS,uden først at indhente de nødvendige tilladelser fra myndighederne (amerikanske, europæiske og/eller danske).

Kunden accepterer via ordresedlen at give EXCLUSIVE NETWORKSslutkundens navn, nummeret på ordren og den endelige destination for ordren.

Kunden bør informere sine kunder om, at med hensyn til de produkter, der er omfattet af en amerikansk eksportlicens, kan slutbrugeren blive genstand for kontrol af de amerikanske myndigheder.

Under alle omstændigheder har kunden ansvaret for den korrekte gennemførelse af regler om eksportkontrol, og EXCLUSIVE NETWORKS kan ikke gøres ansvarlig på grund af den manglende overholdelse fra kundens side af forpligtelser ifølge nærværende bestemmelse og hermed relaterede regler.

Med hensyn til de danske og europæiske bestemmelser,der kan finde anvendelse, kan kunden efterse følgende officielle websteder:

https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/dual-use-produkter-syrien

http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/

Med hensyn til de amerikanske bestemmelser,der kan finde anvendelse, kan kunden efterse følgende officielle websteder:

http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-earEXCLUSIVE NETWORKS minder kunder, der befinder sig i Danmark (eller i EU) om, at eksport ud af EU eller overførsel inden for EU af produkter eller teknologi med dobbelt anvendelse kan kræve overholdelse af tre regelsæt (EU, dansk og amerikansk), som ikke træder i stedet for hinanden; dvs. overholdelse af ét regelsæt er ikke ensbetydende med overholdelse af et andet.

Endelig ændrer det forhold, at EXCLUSIVE NETWORKS kan tilgodese kunden med en tjenesteydelse for transport af hardware og teknologier, som EXCLUSIVE NETWORKS har solgt til kunden, ikke kundens ansvar i forhold til gældende regler for eksportkontrol, der fortsat er kundens ansvar.

XV – KUNDENS FORRETNINGSMÆSSIGE FORPLIGTELSER

Kunden forpligter sig til at leve op til de højeste forretningsmæssige standarder og love, der gælder på kundens område, og til ikke at skade EXCLUSIVE NETWORKS’ forretningsmæssige ry gennem de produkter, der leveres af EXCLUSIVE NETWORKS. Især forpligter kunden sig til at give præcise og opdaterede oplysninger om funktioner, ydeevne og mulige anvendelser af de produkter, der sælges af EXCLUSIVE NETWORKS. Kunden forpligter sig også til at indhente og vedligeholde alle tilladelser, der kræves for salg af produkter i det land, hvor kunden har hjemsted. Kunden forpligter sig også til at overholde og sørge for overholdelse af ejendomsret til immaterielle rettigheder, der beskytter den hardware, der er solgt af EXCLUSIVE NETWORKS, samt de stykker software, hvortil der er givet licens.

XVI – ETIK – OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN

Kunden (herunder kundens ledere, funktionærer, ansatte og agenter) forpligter sig til at overholde gældende lovgivning rettet mod korruption, herunder, men ikke begrænset til, den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act, den danske straffelov og den franske “Sapin II”-lov (samlet betegnet “antikorruptionslovgivningen”). Kunden vil navnlig ikke: a) foretage sig noget eller tillade eller godkende nogen handling fra en tredjeparts side i strid med antikorruptionslovgivningen, b) bruge penge eller andet vederlag, som den anden part har betalt til ulovlige formål, herunder til formål, der krænker antikorruptionslovgivningen, for at hjælpe den anden part til uretmæssigt at opnå eller fastholde en forretning eller en kontrakt eller enhver anden uretmæssig fordel, og c) direkte eller indirekte tilbyde, love, give, anmode om eller modtage noget til eller fra en offentlig embedsmand eller ansat i en virksomhed eller selskab kontrolleret af regeringen, et politisk parti eller nogen anden person eller enhed for at opnå uretmæssig forretningsmæssig/økonomisk fordel eller påvirke en handling eller beslutning. Hver part vil loyalt undlade at foretage handlinger, parten mener er i strid med loven eller med de forretningspolitikker, der gælder for forretningsforbindelsen mellem parterne. Efter kundens bedste viden er ingen medlemmer af kundens ledelse, kundens funktionærer eller medarbejdere: a) offentlige tjenestemænd eller ansatte, b) ansat af en virksomhed eller et selskab kontrolleret af regeringen, eller c) aktiv repræsentant for et politisk parti. Kunden bekræfter, at hverken kunden eller medlemmer af kundens ledelse, kundens funktionærer eller medarbejdere er formelt tiltalt for og/eller fundet skyldige i en eller flere lovovertrædelser i strid med de gældende regler om korruption. Kunden forpligter sig til uden ophold at informere EXCLUSIVE NETWORKS i tilfælde af ændring af situationen. Uanset enhver modstående bestemmelse i disse almindelige salgsbetingelser kan EXCLUSIVE NETWORKS straks bringe forretningsforbindelserne til ophør i tilfælde af kundens manglende overholdelse af bestemmelserne i nærværende bestemmelse; herved bemærkes, at kunden skal erstatte, forsvare og friholde EXCLUSIVE NETWORKS for tab. Parterne er endvidere enige om fuldt ud at overholde alle love, der gælder for salg og distribution af produkter købt i henhold til disse betingelser.

Kunden forpligter sig også til at overholde gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og navnlig at indhente sine kunders tilladelse til at videregive personoplysninger til EXCLUSIVE NETWORKS, således at EXCLUSIVE NETWORKS lovligt kan anvende dem navnlig til forretnings- og markedsføringsmæssige formål. Generelt forpligter kunden sig til at overholde lovgivningen.

XVII – DOMSTOLSKOMPETENCE:

Disse salgsbetingelser skal i enhver henseende fortolkes og udfyldes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver tvist vedrørende hele eller dele af disse salgsbetingelser, samt med hensyn til enhver tvist, der måtte opstå som følge af udførelsen af ??en ordre, afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret.